Aktualności

Stop smogowi!

Polska znajduje się w czołówce państw o największym zanieczyszczeniu powietrza. Stacje pomiarowe rejestrują przekroczone stężenia pyłów PM 10 i PM 2,3. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska ostrzegają przed smogiem. Dzieci, młodzież, osoby starsze, kobiety w ciąży, chorzy na astmę i alergie powinny ograniczać czas spędzany na powietrzu. Profilaktyką emisji pyłów do atmosfery jest regularne czyszczenie kominów. Nieczyszczone kominy emitują sadze do atmosfery, a w przypadku pożaru sadzy w kominie w powietrze wydzielane są ogromne ilości sadzy w krótkim czasie. Podczas czyszczenia komina przez kominiarza w domu jednorodzinnym usuwanych jest około 8 kg sadzy
i innych związków pozostałych po procesie spalania. Zatem dzięki pracy kominiarzy zapobiega się wprowadzaniu do atmosfery tysięcy ton sadzy i innych zanieczyszczeń lotnych. Kominiarze, w czasie swojej codziennej pracy informują użytkowników kotłów różnego rodzaju o odpowiednim doborze tych urządzeń oraz ekologicznych metodach palenia , np. metodą „od góry”.
Dbałość o środowisko jest ważnym zadaniem kominiarzy, a także użytkowników urządzeń grzewczych. Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej prowadzona jest akcja informacyjna „ Zaproś kominiarza”, której celem jest zapoznanie mieszkańców z problemem smogu, metodami zapobiegania zaczadzeniom i propagowanie współpracy
z kominiarzem.

Wentylacja grawitacyjna
Najczęściej spotykaną w naszym kraju wentylacją budynków jest wentylacja grawitacyjna. Działanie wentylacji grawitacyjnej polega na doprowadzaniu powietrza zewnętrznego do wewnątrz budynku,
a zużyte powietrze odprowadzane jest na zewnątrz kanałami wentylacyjnymi. Ruch powietrza wywołany jest różnicą gęstości powietrza i ciśnienia ( konwekcja). Cieplejsze powietrze z wnętrza budynku ma mniejszą gęstość niż chłodne powietrze na zewnątrz i dlatego wznosi się. Zimne powietrze z zewnątrz napływa do budynku przez nieszczelności lub napowietrzniki, ma większą gęstość, co powoduje wypieranie tego zużytego. Cykl ten musi odbywać się w sposób ciągły, a żeby usprawnić tę cyrkulację buduje się pionowe kominy wentylacyjne wychodzące ponad dach budynków.
Wentylacja grawitacyjna nie jest wspomagana ani zasilana elektrycznie, działa siłami natury, więc nie może się zepsuć dlatego przepisy prawa zalecają jej montaż w pomieszczeniach wymagających największego bezpieczeństwa, np. w kotłowniach wyposażonych w kotły z otwartą komorą spalania.
Wentylacja grawitacyjna może jednak działać przy zachowaniu kilku bardzo istotnych warunków: po pierwsze to różnica temperatur- wewnątrz budynku powinna być ona wyższa niż na zewnątrz. Drugim istotnym warunkiem jest wysokość kanałów wentylacyjnych – intensywność wymiany powietrza jest większa, gdy kanały są wysokie. Ważny jest też przekrój komina wentylacyjnego, który nie powinien być mniejszy niż 14×14 cm. Fragmenty kanału wentylacyjnego biegnące przez nieogrzewane strychy powinny mieć izolację cieplną, gdyż w przeciwnym razie ciąg może być słabszy , a nawet może się odwrócić.
Jednym z najistotniejszych czynników zapewniających zdrowie i dobre samopoczucie człowieka jest temperatura otoczenia i dobra jakość powietrza , którą w domu może zapewnić prawidłowo działająca wentylacja.

By Administrator / 14 stycznia 2019

Wkłady kominowe – wszystko co musisz wiedzieć

Choć na dachu każdego domu widzimy komin i wciąż słyszymy o tym , że ktoś wymienia kocioł centralnego ogrzewania, niewiele...

Read More
By Administrator / 12 stycznia 2019

Czyszczenie komina – na czym polega?

Większość z nas od czasu do czasu korzysta z pomocy kominiarza, niewielu robi to regularnie, czyli raz na kwartał. Nie...

Read More
By Administrator / 6 stycznia 2019

Czym jest opinia kominiarska?

Każdy z nas niejednokrotnie korzystał z pomocy kominiarza, ale niewiele osób wie, czym jest opinia kominiarska, co powinna zawierać i...

Read More
By Administrator / 6 października 2017

News 2

Wiadomość 2

Read More

Kiedy zaprosić kominiarza?

 

Zarówno budynki wielorodzinne, jak i domy obowiązuje  kontrola kominiarska. Należy ją wykonywać co najmniej jeden raz w roku. Prawo jasno precyzuje, że zarówno zarządcy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, jak i właściciele prywatnych domów są zobligowani do utrzymywania w należytym stanie technicznym przewodów kominowych, a także instalacji gazowych. Ustawa- Prawo budowlane jasno określa zakres i częstotliwość czynności kontrolnych. (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) w art. 62, ust. 1, pkt 1, lit. c stanowi, że: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”. Za zlekceważenie obowiązku corocznych przeglądów kominiarskich zarządca budynku lub właściciel  domu, może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 zł przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Najczęściej pokutuje w nas  rozumowanie, że dopóki nic się nie dzieje, nie potrzebujemy pomocy  kominiarza. Dopiero awaria, bądź też dużo poważniejsze zdarzenie, jakim może być pożar komina, zmusza nas do wezwania kominiarza.

Wizyta kominiarza konieczna jest w następujących przypadkach:

– gdy zbliża się okresowa kontrola sprawności technicznej przewodów kominowych

– gdy zakończono budowę budynku

– gdy zakończono przebudowę lub rozbudowę

– gdy planowane jest podłączenie kotła grzewczego

– gdy otwieramy lokal, który musi spełniać wymogi wentylacyjno- sanitarne

– gdy konieczne jest profesjonalne wyczyszczenie kominów

Nie czekajmy do ostatniej chwili, lub do nieszczęśliwego zdarzenia, np. pożaru sadzy
w kominie, który niesie za sobą dużo większe koszty, niż regularne wizyty kominiarza.

 

 

 

PRAKTYCZNE RADY DLA KAŻDEGO

Pamiętaj o obowiązku okresowej kontroli i czyszczenia komina przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia kominiarskie

Zlecaj czyszczenie komina dymowego – co najmniej raz na 3 miesiące

komina spalinowego- co najmniej raz na 6 miesięcy

komina wentylacyjnego- co najmniej raz w roku

Ułatwiaj kominiarzowi dostęp do czyszczonych przewodów kominowych i otworów wyczystnych.

Stosuj się do zaleceń wydanych przez kominiarza, to uchroni Cię przed pożarem i niebezpieczeństwem zaczadzenia.

Pod żadnym pozorem nie zakrywaj kratek wentylacyjnych, szczególnie w pomieszczeniach ogrzewanych gazem.

Zapewniaj stałą wymianę powietrza w swoim domu, zadbaj o odpowiedni nawiew, który wymusi później także wywiew. Słaba wymiana powietrza jest groźna dla budynku, ale przede wszystkim dla zdrowia ludzi.

W przypadku zbyt małej ilości powietrza zewnętrznego doprowadzanego do mieszkania zamontuj nawiewniki okienne.

Urządzenia grzewczo- kominowe użytkuj zgodnie z ich instrukcją i przeznaczeniem.

Dbaj o środowisko ! Nie spalaj w swoim piecu plastików, śmieci, mebli.

Nawet w starym piecu można palić bez dymu, nie tylko dla zdrowia, ale i dla oszczędności- dym to niespalone paliwo ( 30-70% tego paliwa)!

 

  Dbajmy o kominy

Przepisy prawa budowlanego( Art. 62 ust. 1 ) regulują obowiązek przeglądu  przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Przeglądu takiego może dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia- mistrza kominiarskiego czy budowlane.

Obowiązek czyszczenia kominów wynika z kolei  z zapisów rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (par. 34 ) . Najczęściej, bo 4 razy do roku należy czyścić kominy w domach opalanych paliwami stałymi czyli węglem lub drewnem. Dwa razy w roku powinny być czyszczone kominy spalinowe, odprowadzające spaliny z paliw ciekłych lub gazowych. Najrzadziej, bo raz w roku usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów może doprowadzić do osadzania się na wewnętrznych ścianach komina sadzy, która jest produktem niepełnego spalania i zawierająca w swoim składzie znaczne ilości węgla, więc łatwo może się zapalić. Paląca się w kominie sadza osiąga temperaturę ok 1200 ⁰C , więc może rozprzestrzenić się na pożar całego budynku. Przyczyną większości pożarów budynków jest właśnie pożar komina. Dlatego tak ważne jest, żeby dbać o komin i przestrzegać regularnych kontroli przewodów kominowych. Po każdorazowym czyszczeniu komina, kominiarz wystawia właścicielowi domu dokument potwierdzający wykonanie takiej usługi. Dokument ten jest nieodzowny w przypadku starania się o odszkodowanie po pożarze.

Pomimo jasno sprecyzowanych przepisów obowiązek przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych jest często lekceważony. Nie czyszczone kominy mogą być przyczyną tragedii. Często bowiem, dochodzi do pożarów kominów,  podtruć, a nawet zaczadzeń śmiertelnych.

 

Uszczelnianie kominów metodą szlamowania

Brak należytej dbałości o komin może skutkować wieloma problemami. Każdy komin  oprócz regularnych przeglądów  wymaga również okresowego czyszczenia.  Szczególnie w starych domach, zaprawa murarska między cegłami ulega wykruszaniu, co doprowadza do tworzenia się szczelin. Nieszczelności takie przepuszczają do wnętrza pomieszczeń, które użytkujemy, szkodliwe substancje, również tlenek węgla. To może doprowadzić do tragedii- pożaru, czy zatrucia mieszkańców.

W jaki sposób można uszczelnić komin? Jednym z najbardziej skutecznych i niedrogich  sposobów na naprawę komina jest uszczelnianie metodą szlamowania.  Jest to forma uszczelniania kanałów komina , która polega na powlekaniu wewnętrznych ścian komina specjalną masą. Do tego celu używa się mas silikatowych, które są odporne na działanie wysokiej temperatury oraz ścieranie.
Przed rozpoczęciem procesu szlamowania należy dokładnie oczyścić wnętrze komina z zalegających zanieczyszczeń, takich, jak smoła, sadza szklista, czy resztki zaprawy murarskiej. Po dokładnym oczyszczeniu komina należy sprawdzić, najlepiej za pomocą kamery inspekcyjnej stopień przygotowania przewodów kominowych do renowacji. Przed rozpoczęciem szlamowania należy zabezpieczyć otwory oraz podłączenia kominowe, wraz z wyczystką przed wypłynięciem masy uszczelniającej. Następnie całą wewnętrzną powierzchnię komina należy zwilżyć wodą, po czym można już przejść do szlamowania. Przy pomocy windy linowej masa uszczelniająca nanoszona jest od dołu  do góry, wypełniając wszystkie nierówności i ubytki. Zabieg ten powtarza się dwa lub trzy razy,
a uszczelniony komin jest gotowy do użytku już po 24 godzinach.  Ważne jest by szlamowanie odbywało się podczas dodatniej  temperatury na zewnątrz.