Polityka prywatności

§ 1

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z strony(zwanymi dalej: „Użytkownikami”) będącego własnością firmy Komin-Max., znajdującego się pod adresem www.kominmax.pl (zwanym dalej „Stroną”) oraz politykę plików cookies.

2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest firma Komin-Max z siedzibą w Marcinowicach 149, 32-241 Kozłów, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 6591071169, zwany dalej „Administratorem”.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Pozyskiwanie informacji o Klientach i ich zachowaniu odbywa się w następujący sposób:

a. poprzez dane pozyskiwane od klientów w celu wykonania usługi bądź wystawienia faktury .

Firma zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Klientów.

§ 2

1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

2. Niniejsza strona internetowa www.Komin-Max.pl oraz wszystkie jej podstrony oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:

a. optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,
b. mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie jak i np. w sieci  reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com/adwords/answer/2407785).

3. W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów z którymi współpracujemy:

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 • Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),
 • Smarsupp (administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej),
 • Albacross (administrator cookies: Albacross Nordic AB z siedzibą w Szwecji.

4. Na stronie internetowej wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

5. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.Komin-Max.pl i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

6. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.Komin-Max.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

7. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.Komin-Max.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

§ 3

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania stroną oraz w celu zapewnienia wydajności hostingu.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie stroną.

§ 4

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony, o których mowa w § 1 ust. 4 powyżej, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez użytkownika strony za uprzednią jego zgodą, w tym:

 • w celu sporządzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej,
 • w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez użytkownika strony,
 • wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
 • wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców
 • danych, które nie narusza praw i wolności osoby, które dane dotyczą.

2. Odbiorcami danych osobowych użytkowników strony są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w § 4 ust. 1 powyżej oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, tj. podmioty obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze.

3. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niżej:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail

4. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia.

5. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa.

6. Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych § 4 ust. 1.

7. Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

8. Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Strony, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Użytkownikom strony przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r.

10. Użytkownikom strony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu email biuro@kominmax.pl.